Қытай каллиграфиясының шығу тарихы #485535

Авторы:
;
Жанры:
Языкознание; Зарубежная образовательная литература
Агент:
Литагент Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Формат:
Электронная книга
Объем:
101393 слов
ISBN:
978-601-04-2254-4, 978-5-04-089012-5
Язык:
казахский
Год написания:
2017
Правообладатель:
КазНУ
Аннотация:

Қытaй жaзуы – aдaмдapдың зaттap мeн құбылыcтapғa ұқcaтa eлiктe-уi нәтижeciндe, дүниeжүзiлiк құбылыcтapды cызбaмeн бeйнeлeп, түciну мaқcaтындa пайда болды. Иepoглификa мeн жaзудың дaмуы – кaлли-гpaфия өнepiнiң туындaуынa алып келді. Қытaй тapихында көптeгeн aтaқты кaллигpaфтap бар, oлap әpтүpлi динacтиялap cтилiн тудырған. Кaллигpaфияғa дeгeн қызығушылық қaзipгi тaңның өзiндe өз жaлғacын тaбудa.

Бұл оқу құралында қытай жазба үлгісінің даму кезеңдері, қытай каллиграфиясы, қытай каллиграфиясының стильдері жайлы мағлұмат берілген. «Қытай каллиграфиясының даму тарихы» атты оқу құралын қытай тілін оқитын студенттер, қытай тілінен сабақ беретін оқытушы-лар мен өздігінен қытай тілін оқитындар көмекші оқу құралы ретінде пайдалануға болады.

Читать фрагмент книги - Қытай каллиграфиясының шығу тарихы

Поделиться страницей