Костомаров Николай Иванович. Биография

Костомаров Николай Иванович - Фото

Дата рождения: 16 мая 1817 года. Дата смерти: 19 апреля 1885 года.

Костомаров Микола Іванович [псевдоніми і криптоніми — Ієремія Галка, Иван Богучаров, Николай Н., Равви, Н. К., Н. К-ва та ін.] — український і російський історик, громадсько-політичний і культурний діяч, письменник, публіцист, критик, етнограф і фольклорист, член-кореспондент Петербурзької АН з 1876р.

Народився 4(16) травня 1817р. в слободі Юрасовці, тепер Ольховатського р-ну Вороніжської області в сім'ї російського поміщика, мати — українка з кріпаків.

Закінчив 1837р. історико-філологічний ф-т Харківського університету. Під впливом українських фольклорних збірників захопився збиранням та вивченням народної поезії, 1844р. захистив магістерську дисертацію «Об историческом значении русской народной поэзии». По закінченні університету деякий час служив юнкером в уланському полку, потім викладав історію в гімназіях Харкова, Рівного, Києва, зокрема 1845р. — ст. учитель Першої київської гімназії, з 1846р. — ад'юнкт-професор кафедри російської історії Київського університету.

У 1845 — 46 рр. разом з М. Гулаком і В. Білозерським заснував Кирило-Мефодіївське братство, де брав активну участь у складанні програмних документів — «Книг буття українського народу», «Статуту Слов'янського товариства св. Кирила і Мефодія», відозв «До братів-українців», «До братів-росіян», «До братів-поляків»; автор записки про об'єднання слов'янських народів.

Весною 1847р. Костомарова арештовано. Після річного ув'язнення в казематі «Третього відділу», а потім у Петропавловській фортеці його вислано до Саратова. Тут він служив (1848 — 1857) у Статистичному комітеті; у 1848 — 1850 рр. був перекладачем при губернському управлінні, редактором неофіційної частини «Саратовских губернских ведомостей», близько зійшовся з М. Чернишевським, О Пипіним, Д. Мордовцем. 1856р. Костомарова амністовано.

З 1858р. жив у Петербурзі. В 1859 — 1862 рр. — екстраординарний професор кафедри російської історії Петербурзького університету. Влаштовував літературні «вівторки», куди сходилися земляки-українці (П. Куліш, О. Стороженко, В Горленко та ін.). Підтримував тісні зв'язки з М. Добролюбовим, В. Стасовим, М. Ге, О. Бодянським; співробітничав у журналах «Современник», «Вестник Европы» (один із його засновників), «Отечественные записки», «Русское слово», «Русская старина», «Киевская старина» та ін. Виступив із статтєю «Україна» у журналі «Колокол». Брав діяльну участь у створенні журналу «Основа», у виробленні його національно-культурної програми. На початку 1862р. залишає працю в університеті і зосереджується на науковій роботі.

Був членом-редактором Київської археографічної комісії; за його редакцією у 1863 — 1884 рр. видано 12 томів «Актов Южной и Западной России» з історії України і Білорусії 14—17 ст. Показуючи близькість історичної долі і культурного життя українського та російського народів у ст. «Две русские народности» (1861), Костомаров розрізняв визначальні риси національного характеру українців та росіян. Автор праць з історії: «Начало Руси» (1860), «Мысли о федеративном начале в древней Руси» (1861), «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада» (1864), «Вече и вечевое устройство в древней Руси» (1864) та ін. Написав «Русскую историю в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (т. 1—7, 1873 — 88). Праці з історії України присвячені здебільшого періодові 15—17 ст.: «Иван Свирговский, украинский гетман XVI века» (1855), «Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России» (1857), «Черты народной южнорусской истории» (1861), «Южная Русь в конце XVII века» (1867), «Руина» (1879 — 80), «Мазепа» (1882) та ін. Наукові дослідження Костомарова здобули широке визнання, його обрано почесним членом Югослов'янської академії наук і мистецтв, сербського вченого товариства «Друшество» й ін. Історичні праці вченого відзначаються образністю викладу.

В історію української літератури Костомаров увійшов як письменник-романтик: віршові збірки «Украинские баллады» (1839), «Вітка» (1840), історичні п'єси.

Поезія Костомарова характеризується широкою проблематикою і розмаїттям жанрових форм: вірші-балади, в основу яких покладено народні вірування, легенди та історичні перекази («Стежки», «Посланець», «Мана», «Брат з сестрою», «Ластівка», «Явор, тополя й береза» та ін.); ремінісценції на історичні теми (вірші «Згадка», «Могила» та ін.), вірші-пісні романсового характеру, стилізації народної ліричної пісні («Стежки», «Поцілунок», «Рожа», «Горлиця», «Голубка», «Нічна розмова», «Вулиця», «Зозуля»), особистісно-психологічна лірика з її наріканням на життя, тугою за недосяжним щастям, молодістю («Туга», «Дівчина», «Сон», «Ой ішов козак...», «Зірка», «Зорі» та ін.).

Громадянська лірика Костомарова пройнята мотивами боротьби з тиранією, поетизацією козацької слави України («Давнина», «Діти слави, діти слави!», «На добраніч»). Твори на історичні теми нерідко у формі алюзій спроектовані на проблеми сучасності («Юпитер светлый плывет по зеленым водам киммерийским», «Співець Митуса» та ін.).

Костомаров одним з перших в українській поезії запровадив гекзаметр (вірш «Эллада») та елегійний дистих (вірш «Нічна розмова»), п'ятистопний ямб. Особливостями його вірша є багатство ритміки, відсутність регулярної строфіки, чергування коломийкового вірша з говірним віршем. Для громадянської лірики характерні ораторсько-публіцистичні інтонації, риторичні засоби.

Костомаров — автор історичних трагедій «Сава Чалий» (1838) і «Переяславська ніч» (1841), які відзначаються новизною проблематики. Романтичні драми «Кремуций Корд» (1849), «Эллины Тавриды» (1883), «Украинские сцены из 1649 года» (незакін.) позначені тираноборчими мотивами.

Костомаров відомий як прозаїк: повість «Сорок лет» (1840, переробл., доп. й видана 1902р. Л. Толстим), «Казка про дівку-семилітку» (1840; опубл. 1860), літературні казки «Торба» й «Лови» (обидві — 1843), повість з часів повстання С. Разіна «Сын» (1865), історична хроніка з часів Івана Грозного «Кудеяр» (1875), повісті «Холуй» (1878), «Черниговка» (1881) — з українського життя 17—18 ст. По смерті Костомарова 1886р. вийшла в Петербурзі збірка його прозових творів «Рассказы И. Богучарова (Николая Костомарова)».

М. І. Костомаров переклав частину «Краледворського рукопису», окремі твори Дж. Байрона, В. Шекспіра (пісня Дездемони з трагедії «Отелло»), з чеської («Ягода», «Рожа») і польської («Панич і дівчина») народної поезії.

Костомаров — один з перших українських літературних критиків. З його історичних і суспільних поглядів випливає розуміння народної поезії як втілення національного духу, а також індивідуальної творчості як продовження фольклорного процесу на новому рівні (ст. «Об историческом значении русской народной поэзии», 1843; рецензія на «Кобзар» Т. Шевченка, 1860). З діяльністю Костомарова пов'язана поява в Україні культурно-історичної школи у літературознавстві. Ст. «Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке» (1843) є по суті першою професійною критичною працею в українському літературознавстві. Костомаров приділяв увагу проблемі самобутності української літератури, її народності, з'ясуванню ідейно-естетичних функцій комічного в літературі — на прикладі творчості І. Котляревського і М. Гоголя («Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке»; рецензія на російський переклад «Народних оповідань» Марка Вовчка, 1859; «Воспоминание о двух малярах», 1861; «Слово о Сковороде по поводу рецензии на его сочинения в „Русском слове”», 1861; «Малороссийская литература», 1871, та ін.).

Костомаров знав Т. Шевченка з 1846р. У рецензії на «Кобзар» (1860), «Воспоминании о двух малярах» (1861), книзі «Поэзия славян. Сборник лучших поэтических произведений славянских народов в переводах русских писателей» (1871) та в «Споминках про Шевченка» в празькому виданні «Кобзаря» (т. 2, 1876) оцінював творчість Т. Шевченка як всенародний скарб.

У численних публіцистичних статтях («Ответ на выходки газеты „Czas” и журнала „Revue Contemporaine”»; «Правда полякам о Руси: по поводу статьи в „Revue Contemporaine”», «Правда москвичам о Руси», усі — 1861; «Мысли южно-русса», 1862; «О преподавании на народном языке в Южной Руси», 1863, та ін.), спрямованих проти реакційної політики російських і польських шовіністичних кіл, Костомаров відстоював історичне право української мови на самобутній розвиток. Але у період заборони українського друкованого слова в 70 — 80-і pp. та звинувачень Костомарова в «українофільстві» й «сепаратизмі» він приєднується до слов'янофільської концепції «літератури для домашнього вжитку». Цим він «можливо спрощував і звужував українську проблему, — писав М. Грушевський, — стараючися пропхнути її через урядове вухо» (Науково-публіцистичні і політичні писання Костомарова. К., 1928, с. XVIII).

Помер Микола Костомаров 7(19) квітня 1885 року в Петербурзі.

150-річчя від дня народження М. І. Костомарова за рішенням ЮНЕСКО широко відзначено у всьому світі.

Добавить отзыв

Книги Николая Костомарова. Читаем онлайн бесплатно без регистрации

Автор 71
Лица эпохи. От истоков до монгольского нашествия (сборник) (Ключевский Василий Осипович, Костомаров Николай Иванович, Федорова Oльга)
ru
Ключевский Василий Осипович, Костомаров Николай Иванович, Федорова Oльга
Бунт Стеньки Разина (Костомаров Николай Иванович)
ru
Костомаров Николай Иванович
Богдан хмельницкий в 2 ч. Часть 2 (Костомаров Николай Иванович)
ru
Костомаров Николай Иванович
Самодержцы московские: Иван III. Василий III (Ключевский Василий Осипович, Костомаров Николай Иванович, Платонов Сергей Федорович, Соловьев Сергей Михайлович)
ru
Ключевский Василий Осипович, Костомаров Николай Иванович, Платонов Сергей Федорович, Соловьев Сергей Михайлович
Быт и нравы русского народа (Костомаров Николай Иванович)
ru
Костомаров Николай Иванович
Кудеяр (Костомаров Николай Иванович)
ru
Костомаров Николай Иванович

Жанры, в которых пишет Костомаров Николай Иванович

Список книг Николая Костомарова. Читать, скачать онлайн бесплатно без регистрации***

 1. Богдан хмельницкий в 2 ч. Часть 1
 2. Богдан хмельницкий в 2 ч. Часть 2
 3. Богдан Хмельницкий. Том 1
 4. Богдан Хмельницкий. Том 2
 5. Борис Годунов
 6. Бунт Стеньки Разина
 7. Быт и нравы русского народа
 8. Великий князь и государь Иван Васильевич
 9. Гетман Иван Степанович Мазепа
 10. Гетманство Выговского
 11. Две русских народности (сборник)
 12. Исторические монографии и исследования. Том 1
 13. Исторические монографии и исследования. Том 11
 14. Исторические монографии и исследования. Том 12
 15. Исторические монографии и исследования. Том 13
 16. Исторические монографии и исследования. Том 14
 17. Исторические монографии и исследования. Том 15
 18. Исторические монографии и исследования. Том 2
 19. Исторические монографии и исследования. Том 3
 20. Исторические монографии и исследования. Том 4
 21. История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел
 22. История России в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый отдел
 23. Князь Александр Данилович Меншиков
 24. Князь Владимир Мономах
 25. Князья и монархи. Избранные труды
 26. Кто был первый Лжедимитрий?
 27. Кудеяр
 28. Лица эпохи. От истоков до монгольского нашествия (сборник)
 29. Мазепа
 30. Мазепа
 31. Мазепа
 32. О значии критических трудов Константина Аксакова по русской истории
 33. Об историческом значении русской народной поэзии
 34. Обычаи и нравы народов государства Российского
 35. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях
 36. Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях
 37. Патриарх Никон
 38. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
 39. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
 40. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей
 41. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел
 42. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый отдел
 43. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 1
 44. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 2
 45. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 3
 46. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 4
 47. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 5
 48. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 6
 49. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 7
 50. Русская история в жизнеописаниях. Выпуск 8
 51. Русская история. Том 1. Господство дома св. Владимира
 52. Русская история. Том 10. От Юрия Крижанича до Царевны Софьи
 53. Русская история. Том 11. Петр Великий
 54. Русская история. Том 12. От Ивана Мазепы до архиепископа Феофана Прокоповича
 55. Русская история. Том 13. Фельдмаршал Миних и его значение в русской истории
 56. Русская история. Том 14. Императрица Анна Ивановна и ее царствование
 57. Русская история. Том 15. Императрица Елисавета Петровна
 58. Русская история. Том 2. От князя Александра Ярославовича Невского до Великого князя Дмитрия Ивановича Донского
 59. Русская история. Том 3. От Великого Князя и Государя Ивана Васильевича до Московского Государя Василия Ивановича
 60. Русская история. Том 4. От Максима Грека до Царя Ивана Васильевича Грозного
 61. Русская история. Том 5. От Ермака Тимофеевича до Названного Димитрия
 62. Русская история. Том 6. От Марины Мнишек до Филарета Никитича Романова
 63. Русская история. Том 7. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II
 64. Русская история. Том 9. От Богдана Хмельницкого до сибирских землеискателей VII века
 65. Русская история.Том 8. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II
 66. Самодержцы московские: Иван III. Василий III
 67. Славянская мифология
 68. Славянская мифология
 69. Стенька Разин
 70. Церковь и раскол в истории России
 71. Черниговка. Исторические портреты

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!