Кулиш Пантелеймон Александрович. Биография

Кулиш Пантелеймон Александрович - Фото

Дата рождения: 7 августа 1819 года. Дата смерти: 14 февраля 1897 года.

Куліш Пантелеймон Олександрович народився 8 серпня 1819р. на хуторі біля м. Воронежа теперішньої Сумської області в козацькій родині. Навчався в повітовому училищі Новгород-Сіверська, у 1836р. закінчив п'ять класів Новгород-Сіверської гім¬назії.

Протягом 1839—1840 pp. Куліш навчався на філософському та юридичному факультетах Київського університету. Але не за¬кінчив його.

У 1841 р. написав прозові твори: «Циган», «Огненный змей. Повесть из народных преданий». У 1841 —1845 pp. Куліш ви¬кладав російську словесність у Луцькій, Київській, Рівненській та Петербурзькій гімназіях. Підтримував діяльність Кирило-Мефодіївського братства. У 1846р. письменник опублікував «Повість про український нарід», яка зіграла не останню роль у справі його арешту.

22 січня 1847 р. Куліш одружився з сестрою В. Білозерського — Олександрою Михайлівною (літературний псевдонім — Ганна Барвінок), боярином на цьому весіллі був Т. Шевченко.

У квітні 1847 р. у Варшаві, де за відрядженням Петербузької Академії вивчав слов'янські мови та культури, письменник був заарештований у справі Кирило-Мефодіївського братства і ви¬сланий спочатку до Вологди, а потім до Тули із забороною писати й друкуватися. Протягом 1847—1850 рр. Куліш перебував на за¬сланні, працював державним службовцем.

У 1851 р. він повернувся до Петербурга, працював урядовцем у Міністерстві державного майна.

У 1856р. письменник отримав дозвіл друкуватися.

Впродовж 1856—1857 pp. вийшли два томи етнографічно-фольклористичної, історіографічної, літературної збірки «Запис¬ки о Южной Руси», в якій Куліш запровадив новий правопис — «кулішівку», яка лежить в основі сучасного українського правопису. У 1857р. було відкрито «Друкарню П.О. Куліша», в якій вийшов альманах «Хата»; для школярів читанка «Грамат¬ка» та український буквар. Письменник доопрацював редакції роману «Чорна рада» українською та російською мовами (перша редакція 1846 р. не вийшла друком через арешт автора і заборону його творів). У 1861 — 1862 рр. Куліш брав участь у виданні пер¬шого загальноукраїнського часопису «Основа», який на той час став осередком національного руху, надрукував в ній історичні нариси «Хмельниччина», «Виговшина», публіцистичну працю «Листи з хутора». У 1862 р. письменник видав збірку поезій «До¬світки».

Протягом 1864—1868 pp. Куліш працював у Варшаві штат¬ним чиновником Установчого комітету, який здійснював русифі¬каторську політику серед поляків, потім, у 1873—1875 pp., слу¬жив у Міністерстві шляхів сполучення. У 1874—1877 pp. Куліш видав тритомне дослідження «История воссоединения Руси», яке викликало обурення української громадськості.

У 1882р. письменник видав збірку «Хуторна поезія». Наступ¬ного року Куліш відійшов від громадської діяльності й, усамітнив¬шись у маєтку дружини на хуторі Мотронівка (тепер у складі є. Оленівка Чернігівської області), присвятив себе літературній та науковій праці.

У 1893р. письменник видав збірку поезій «Дзвін», а у 1897р. вийшла збірка «Позичена кобза».

14 лютого 1897 р. Пантелеймон Куліш помер на хуторі Мо¬тронівка, де й похований.

П.Куліш є автором поетичних збірок «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін», «Хуторні недогарки», роману «Чорна рада», оповідань «Орися», «Дівоче серце», «Гордовита пара», драма¬тичних творів «Байда, князь Вишневецький», «Петро Сагайдач¬ний», «Цар Наливай»; перекладів та переспівів творів європей¬ської та російської літератур, наукових та публіцистичних праць. Перші прозові твори Куліша відносяться до початку 40-х pp.. XIX ст., коли він збирав і досліджував фольклор. Твори цього пе¬ріоду являли собою або літературну обробку фольклорного сю¬жету («Циган» — про п'яничку, котрий спросоння уявив себе поміщиком, і його пригоди), або поєднання за допомогою не¬складного сюжету народних повір'їв, переказів («Огненный змей. Повесть из народных преданий»); іноді це були ідилічні картини з життя заможної козацької верхівки, романтизація українського патріархального побуту («Орися», 1844). У 40-х роках Куліш працював також над романом «Чорна рада», окремі розділи яко¬го публікувалися (1845—1846) у російських журналах «Совре¬менник» і «Москвитянин». Перший в українській літературі соціально-історичний роман «Чорна рада» (1843—1857) відомий у російському і українському варіантах. Згадки про роботу над твором зустрічаються у листах автора до М. Погодіна, у яких твір фігурує під назвою «Сотник Шрамко і його сини». З російського варіанта роману відомі лише окремі уривки.

Поштовхом до написання твору послужила повість М. Гоголя «Тарас Бульба», український фольклор і, в першу чергу, опис ні¬жинської «Чорної ради» 1663 р. в «Літописі Самовидця», де було зазначено: «Року 1663

Зараз по весні заводиться на новее лихо, чого за іних гетьма-нов не бувало, то ест чорної ради. [...]..І скоро тая рада стала, і боярин вийшов з намету і почав читати грамоту і указ його цар¬ського величества, не дано того скончити, ані слухаючи письма царського величества, зараз крик стався з обох сторон о гетьман¬ство. Одні кричать:

— Брюховецького гетьманом! А другія кричать:

— Сомка гетьманом!

І на столець обоїх сажають. А далі і межи собою узяли битися, і бунчук Сомков зламали, заледво Сомко видрався през намет царський і допав коня. І іная старшина. А інших позабивано до кілька чоловіка. І так сторона Сомкова мусила уступати до табо¬ру свойого, а сторона Брюховецького на столець всадили Брюхо¬вецького, зопхнувши князя, і гетьманом окрикнули, давши оному булаву і бунчук в руки.

...много Козаков значних чернь позабивала. Которое забой-ство три дні тривало.»

Тобто П. Куліш звернувся до подій, що відбулися в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Від різних соціальних верств на гетьманство були висунуті Павло Тетеря, Яким Сомко, Іван Брюховецький. Останній, заручившись підтримкою «низів», здобув булаву, стративши після цього Сомка та його прибічників. Звертаючись до складної історичної доби, автор свідомо брався до змалювання не окремих епізодів боротьби, а цілісного, майже всеохоплюючого показу української дійсності тих часів (у романі діють гетьмани, старшина, городове козацтво, січовики, низови¬ки, міщани, селяни.

У творі яскраво відчутні авторські симпатії і антипатії. Будучи виразником інтересів старшини, городового козацтва, кармазин¬ників, Куліш не приховує симпатій до Сомка, ставленика найза-можнішої частини українського суспільства, до попа-полковника Шрама. Але письменник змальовує і «тяжко грошовитого» пана Череваня, і справжнього магната Гвинтовку. Соціально диферен¬ційовано показав Куліш ту частину суспільства, що підтримувала

Брюховецького. Тут старі мудрі січовики і молоді недосвідчені за¬порожці, селяни й міщани, навіть старшина. Одних Брюховець¬кий приваблює простотою і доступністю; інші, як Гвинтовка, ро¬блять на нього ставку, використовуючи момент, орієнтуючись в обстановці; треті сподіваються помститися багатіям і,пограбу¬вати городову заможну старшину.

Система образів роману відповідає основному завданню тво¬ру — показати боротьбу за припинення чвар в Україні, за її єд¬ність. Інтимна лінія не відіграє значної ролі: і Сомко, і Петро, і Кирило Тур, передусім, учасники гострої політичної боротьби. У центрі уваги автора Чорна рада і змагання сторін напередодні її, тому вимальовуються групи персонажів — представників цих сторін.

Важливим для розкриття ідеї твору є образ Сомка. Можна на¬віть говорити, що Сомко — ідеал гетьмана, з точки зору П. Ку-ліша, носій думок автора. Сомко бореться за міцну державу, за¬порукою якої має стати гетьман, він мріє про об'єднання України, в якій інтереси старшини, а не «низів», будуть найголовнішими. Він зображується «щирим і незлобливим» лицарем, відвертим у своїх поглядах і прагненнях. Для Шрама він «щира кюзацька душа», для Петра — «гордий, пишний і розумом високий геть¬ман... золота голова». Він мужньо приймає смерть, відмовшвшись від можливого порятунку, бо «погибає Україна». Одноплановість зображення Сомка не порушується навіть тоді, коли йдеться про його заручини з Череванівною: він «козак не до любощів», у ньо¬го на думці не сватання, а як би одігнати ляхів до Случі. Для за¬можної козацької старшини він взірець лицарства, мужнснсті, від¬вертості і благородства. Причину поразки Сомка на ікористь Брюховецького письменник вбачав тільки у політичній корогко-зорості народних мас, їх нездатності зрозуміти, за ким треба йти, хоча одночасно показав, що трудовий люд був ошуканий старши¬ною.

Шрам — найвірніший однодумець Сомка, це узагальнений образ старшини запорожців, їхніх звичаїв, патріотизму. Він — людина цільної, мужньої, суворої вдачі, загартований і «пошра¬мований» в боях воїн. У тому ж героїчному ключі змальоовуєгься і син Шрама — Петро.

До заможного хуторянського панства належить «івеселий і негнівливий» Черевань. Він — уособлення щасливого хутір¬ського життя. Черевань не відзначається таким патріотичним за¬палом, як Сомко або Шрам, але щиро ображається, ко»ли його назвали Барабашем. На Чорній раді Черевань підтримував Сом¬ка, доки не відчув небезпеку для себе: «Ой, коли б мені діобрати-ся живому і здоровому до Хмарища! Нехай тоді радує особі хто хоче!» У ньому переконливо поєднуються риси людини доброї, щирої і водночас пасивної, безвідповідальної, на яку не можна покластися.

Найяскравішим образом запорожця в романі є, безперечно, Кирило Тур, бо в ньому поєднується і народне уявлення про геро¬їчне плем'я запорожців, і авторське ставлення до нього. Він зо¬бражений як відважний, одчайдушний воїн, дня якого «над усе — честь і слава, військова справа», як благородний лицар, здатний до самопожертви. За зовнішньою байдужістю, юродством хова¬ється людина, яка правильно орієнтується в гострій обстановці, вболіває за долю України, не підтримує авантюрника Брюховець¬кого, готова врятувати власним життям Сомка..Образ Тура подіб¬ний до образів народних богатирів, козаків із усної народної твор¬чості.

Брюховецький — прямий антагоніст Сомка. Він лукавий, під¬ступний, хитрий, підлий. Обіцяючи зменшити побори старшини і обмежити захоплення нею маєтностей, втираючись у довір'я простолюду, він намагається справити вигідне враження, бути малопомітним, скромним. А добившись свого, відверто й цинічно розкривається перед тими, хто його підтримував. Після Чорної ради Брюховецький брутально лає голоту («мужва невмивана», «дурне мужицтво»), загрожуючи всіх порівняти батогами, глузує зі старих січовиків.

Прибічником Брюховецького стає новоявлений магнат Гвин-товка. Колишній козак, посівши величезну займанщину, перетво¬рився на пана. По-панському свавільний він із слугами, з міща¬нами, яких називає «хамовим кодлом», «вразькими личаками» і наказує бити й гнати зі свого двору батогами. Його речі та зви¬чаї, на думку Шрама, годились би і звірю Єремі Вишневецькому. А Черевань влучно підмічає: «То були Вишневецькі та Острозь¬кії, а тепер пішли князі Гвинтовки...». Не переконання веде Гвинтовку до Брюховецького — доля України його не хвилює. Він спритно орієнтується, на чиєму боці тимчасова перевага, щоб не програти.

Хоч Куліш змалював постаті авантюрника Брюховецького і його прибічників дещо однобоко, свідомо перебільшивши їх не¬гативні риси, роман звучить досить реалістично. А змалювання образів у «Чорній раді» являє собою безумовне досягнення укра¬їнської прози наданому етапі розвитку великого епічного жанро¬вого різновиду.

Здобутком Куліша як першого українського романіста є струк¬тура твору. Куліш домігся послідовного, логічного розгортання сюжету. Якщо мають місце такі докладні описи, як зображення Хмарища, хутора Гвинтовки чи прощання запорожців зі світом, то це спосіб введення нових персонажів до твору, а не етногра¬фічні екскурси. Письменник визначив ідейний центр твору, на¬вколо якого зосереджував основні лінії,— рада 1663 p., де розв'язується основний конфлікт. Це кульмінація. Проте зіткнен¬ня двох ворожих сторін готується вже з першого розділу всім роз¬витком сюжету. Цілеспрямовано розвивається основна сюжетна лінія — показ чвар в Україні за гетьманську булаву після смерті Б. Хмельницького, збагачення старшини, соціальні суперечності між багатою верхівкою і незаможними шарами українського сус¬пільства, що й призводить до драматичного конфлікту.

Твір «Чорна рада» був першим романом в українській літера¬турі, став школою для наступних поколінь прозаїків у тому, як будувати захоплюючий сюжет, як створювати яскраві романтичні образи, як майстерно компонувати, як забезпечити живий коло¬рит епохи. «Спасибі тобі, Богу, милий друже мій великий, за твої подарунки і особливо — за «Чорну раду»,— писав Кулішеві Та¬рас Шевченко,— я вже її двічі прочитав, прочитаю і третій раз і все-таки не скажу більш нічого, як спасибі».

Роман «Чорна рада» засвідчив, що український народ має давню і гідну пошани історію, велику культуру. Щедро викорис¬товуючи фольклор, опоетизовуючи народний побут, Куліш тим самим звеличив самобутність духовного життя нашої нації. Своїм романом письменник ставив перед читачем глибоко гуманні та високоморальні ідеали, які й формували естетичні смаки україн¬ців.

ОСНОВНІ ТВОРИ:Роман «Чорна рада», поетичні збірки «Досвітки», «Хуторна поезія», «Дзвін», «Хуторні недогарки», «Позичена кобза», пое¬ма «Магомет і Хадиза», оповідання «Орися», «Дівоче серце», «Гордовита пара», драми «Байда, князь Вишневецький», «Петро Сагайдачний», «Цар Наливай».

Добавить отзыв

Книги Кулиша Пантелеймона Александровича. Читаем онлайн бесплатно без регистрации

Автор 12
Записки о Южной Руси (Кулиш Пантелеймон Александрович)
ru
Кулиш Пантелеймон Александрович
Чорна рада (збірник) (Кулиш Пантелеймон Александрович)
uk
Кулиш Пантелеймон Александрович
Чорна рада (Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович)
uk
Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович
Циган (Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович)
uk
Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович
Маруся Богуславка (Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович)
uk
Куліш Пантелеймон, Кулиш Пантелеймон Александрович

Жанры, в которых пишет Кулиш Пантелеймон Александрович

Список книг Кулиша Пантелеймона Александровича. Читать, скачать онлайн бесплатно без регистрации***

 1. Записки о Южной Руси
 2. Записки о Южной Руси
 3. История воссоединения Руси. Том 2
 4. Маруся Богуславка
 5. Отпадание Малороссии от Польши. Том 1 (1340-1654)
 6. Отпадание Малороссии от Польши. Том 2 (1340-1654)
 7. Отпадание Малороссии от Польши. Том 3 (1340-1654)
 8. Січові гості
 9. Троє схотінок
 10. Циган
 11. Чорна рада
 12. Чорна рада (збірник)

Оставьте свой отзыв!

Ещё никто не оставлялсвой отзыв. Будьте первым!